Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawetryagain wetryagain
Droga przez las nie jest długa, jeśli kochamy osobę, którą idziemy odwiedzić.
— zairskie przysłowie
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost

April 04 2018

Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viapannakies pannakies

March 03 2018

           
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
5762 214c
Reposted frominterferenz interferenz viapannakies pannakies
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''

February 28 2018

3701 6617 500
Reposted fromturquoise turquoise viapannakies pannakies
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit
7104 5ca9 500
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost

February 23 2018

1681 abf9 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viarooms rooms
1838 59c0
Reposted frombzdura bzdura viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl