Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2018

           
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
5762 214c
Reposted frominterferenz interferenz viapannakies pannakies
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''

February 28 2018

3701 6617 500
Reposted fromturquoise turquoise viapannakies pannakies
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit
7104 5ca9 500
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost

February 23 2018

1681 abf9 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viarooms rooms
1838 59c0
Reposted frombzdura bzdura viadancingwithaghost dancingwithaghost

January 26 2018

6270 29e6 500

January 13 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl