Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

2091 aa1b 500
7110 098c 500

#littlelife

November 15 2017

7168 c1db 500
6926 0fa7 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies

November 14 2017

3152 5a00 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabreakaway breakaway

October 29 2017

Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawetryagain wetryagain
9656 a5e5 500

lamus-dworski:

Kraków, Poland photographed by Henryk Hermanowicz, 1960s.

Photos via Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Reposted fromtwice twice viafajnychnielubie fajnychnielubie
9621 966b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
9800 5ceb 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaurszulka urszulka
2136 304f 500
Oslo (fot. ria_molde)
…a Ona zjawia się i wywołuje konflikt w mojej głowie. O trzeciej nad ranem człowiek powinien spać a nie tęsknić. Chociaż czasami o trzeciej nad ranem, umiera się z miłości.
— (via justhimblr)
Łatwo się wzruszam i wcale mi to nie przeszkadza. Ukrywanie uczuć to społeczna choroba.
— Aleksandra Lipczak
Chyba jesteśmy uzależnione od tego, aby ktoś przy nas był, bo go "potrzebujemy"... Chyba pokochamy mężczyznę najpiękniejszą miłością, gdy go nie będziemy potrzebować. To jest największa miłość - kochać kogoś dlatego, że go nie potrzeba kochać.
— o.Szostak sparafrazowany
Reposted fromdojenka dojenka viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl